Yüksek İhtisas Üniversitesi - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Bilgi Paketi

   Hekimlerin 20-30 yıl öncesiyle kıyaslandığı zaman Tıbbi Cihazlara olan ihtiyaçları artmıştır ve her geçen gün de artmaktadır. Günümüz modern hastanelerinde binlerce çeşit tıbbi cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son 20 yılda 7 kat artmıştır. Biyomedikal cihazların tasarımı ve üretimi aşamasında bulunabilecek, test ve kalibrasyon yapabilecek, tıbbi cihazların periyodik bakım ve kontrolünden sorumlu olacak, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip ara elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Program aşağıdaki bahsi geçen tüm süreçler için donanımlı ve yetkin Biyomedikal Cihaz Teknisyenleri yetiştirmeyi hedefler.

 • Sağlık alanında teşhis, tedavi amacıyla kullanılan cihazların tasarım ve üretim aşamasında bulunması
 • Tıbbi Cihazların ilgili sağlık kurullarında kurulumunu yapabilmesi 
 • Tıbbi Cihazların uygulama eğitimlerini hekim veya sağlık çalışanlarına verilmesi,
 • Tıbbi Cihazların periyodik bakım ve kontrollerinin takibi,
 • Tıbbi Cihazların arızalanması durumunda müdahale edilerek, sorunlarının giderilmesi,
 • Hastanedeki Tıbbi Cihazların envanterinin güncelleştirilmesi.
 • Kendi işletmesini açabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi, proje tabanlı çalışmalar yapabilen nitelikli biyomedikal cihaz teknolojisi teknikeri yetiştirmek hedeflenmektedir.

   Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı verilmektedir Biyomedikal cihaz teknikerleri hastanelerde bulunan hasta başı monitörleri, elektrokardiyograflar, kan gazı analizörleri, röntgen cihazları, elektrokoterler, defibrilatörler, anestezi cihazları, kalp pilleri, spirometreler, tansiyon aletleri, diyatermi cihazları ve benzeri cihazları medikal cihaz ve ekipmanların bakım, onarım, kurlum, söküm ve testinden sorumludur. Biyomedikal cihaz teknikerleri hastanelerde yaptıkları bakım onarım için multimetre, havya, bilgisayar yazılımları ve mekanik cihazların bakımı için gerekli malzemeyi kullanırlar. Cihaz bakımı için gerekli mekanik, elektrik, elektronik bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. Biyomedikal teknikerleri gerekli durumlarda hastanelerdeki sağlık personeline cihazların kullanımı konusunda eğitir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’ndan mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile

 

 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler. Üniversitemizin bir sağlık üniversitesi olmasından ötürü her türlü olanak öğrencilerimize sağlanmaktadır. Ayrıca bölümün müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.

 

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesi’ne bakılabilir.

Ön lisans programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde,

• Biyomedikal Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Bir öğrencinin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programından mezun olabilmesi için: tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Biyomedikal Cihaz Teknolojisi  ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar önlisans derecesi ile Biyomedikal Cihaz Teknikeri ünvanını alırlar.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, özel veya devlet hastanelerin Klinik Mühendislik birimlerinde ve biyomedikal biriminde Biyomedikal Teknikeri olarak çalışabilmekte veya kendi iş yerlerini kurabilmektedirler. Ayrıca özel medikal firmalarda, biyomedikal ürün satan mağazalarda, biyomedikal cihaz üreten fabrikalarda, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz kalibrasyon merkezlerinde teknik servis veya satış elamanı olarak çalışabilmektedirler. Ülkemizde sağlık hizmetlerine verilen öneme bağlı olarak bu mesleğe olan gereksinim giderek artacaktır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına paralel olarak medikal teknolojideki gelişmeler mezunlarımıza geniş iş olanakları sunmaktadırlar.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programını başarı ile tamamlayan öğrenci,

P.Y.1.Karşılaştığı problemlerin çözümünde bilimsel yöntemler kullanır ve problem çözme becerisini geliştirir.

P.Y.2.Tanı, teşhiş ve tedavi alanında kullanılan tüm alet, cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olur.

P.Y.3. Tıbbi Cihazların kurulum, test, bakım ,onarım ve kalibrasyonunun gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanır.

P.Y.4. Alanındaki mevcut teknoloji ile yeni teknolojiyi mükayese edebilir.

P.Y.5. Tıbbi cihazların tasarım ve üretim aşamalarında rol alabilecek bilgi ve beceri kazanır.

P.Y.6. Başta meslektaşları olmak üzere diğer tüm sağlık çalışanlarıyla aynı terminolojide iletişim kurar.

P.Y.7. Mesleki görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere uygun davranır.

P.Y.8. Arıza arama- bulma teknikleri, üretici firma teknik dokümanları ve koruyucu bakım talimatnamelerini bilir.

P.Y.9.Bilişim teknolojileri ve bilgisayarı mesleki/teknik ihtiyaçları düzeyinde kullanır

P.Y.10. Sağlık personeline tıbbi cihazların kullanım ve işletim eğitimini verebilir.

P.Y.11. Tıbbi cihazların satın alınması sırasında şartname hazırlama ve cihaz seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütür.

P.Y.12.Çevre koruma, İş sağlığı ve güvenliği ve Kalite konularında yeterli bilince sahiptir.

P.Y.13. Sosyal ve kültürel yönden kişisel gelişimine olanak sağlar.

Öğr. Gör. Hamza ÜNSAL

İletişim: hamzaunsal@yiu.edu.tr

Öğr. Gör. Cansu AKBAY

( I. Sınıf Koordinatörü)


Öğr. Gör. Hakan NAMVER

(II. Sınıf Koordinatörü)


Öğr. Gör. Hakan NAMVER

(Staj Koordinatörü)

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.